Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Praktikkens organisering

Forpraktik
Til velkomstmødet i november vil du og dine medstuderende få en præsentation af skolen, en rundvisning og en konkret plan for de to dage I er her. I vil møde jeres praktiklærere og få tid til den første forberedende samtale og I vil møde klasserne i undervisningen, som I skal arbejde med i jeres praktik.

Praktiklærerne har fokus på dig og dine medstuderendes udvikling i processen fra at være studerende til at være lærer. Denne proces er du og praktiklærerne i løbende dialog om i jeres samarbejde gennem hele praktikforløbet.

I skal i forpraktikken også henvende jer hos skolesekretær Nicoline for at klare de praktiske foranstaltninger, der indebærer at få adgang til aula, underskrive en børneattest samt en erklæring om tavshedspling.

Praktikskema og samarbejde med praktiklærere
Den uddannelsesansvarlige på Sejs skole tilstræber så vidt muligt at tilgodese dine ønsker til fag i praktikken ud over det bærende fag i praktikken. Der kan være pædagogiske hensyn, der gør, at ikke alle ønsker bliver opfyldt.

Når skemaet ligger fast, er det dit ansvar som studerende at tage den første kontakt til praktiklærerne med henblik på at få planlagt et møde og påbegynde forberedelserne til praktikken. Det kan ske under forpraktikken, men der er også mulighed for at maile til praktiklærerne.

Lektioner og vejledningstimer
I praktikperioden planlægger vi med, at du og dine medstuderende har ca. 12 lektioner. Disse lektioner skal du være med til at forberede, gennemføre og efterbearbejde. Hvis du som studerende gerne vil observere øvrig undervisning, skal det ske udover de 12 lektioner. Du skal selv tage initiativ til dette og spørg gerne din praktiklærer om at formidle kontakt.

Vejledning har du sammen med dine praktiklærere, og som udgangspunkt skelnes mellem vejledningstid og planlægningstid. Du og dine medstuderende har hver 5 vejledningstimer i hele praktikken. Vejledningen planlægges som gruppevejledninger, så I får mest mulig vejledning under hele forløbet. Vejledningstimerne fordeles mellem de forskellige praktiklærere du skal samarbejde med og midtvejssamtalen indgår som en vejledningstime.

Vejledning er planlagte møder, hvor I som studerende, gerne i samarbejde med praktiklæreren, sætter en dagsorden for mødet. Jeres praktiklærer skal have besked om vejledningens fokus senest dagen før mødet.

Det er et fælles ansvar, at vejledningen inddrager kompetenceområdernes videns- og færdighedsmål og du og dine medstuderendes individuelle fokuspunkter. Vejledningerne skal være fremadrettede og støtte jeres udvikling og understøtte og udfordre kvalificeret refleksion over egen praksis, praksisforståelse og bidrage til en teoretisk indgang til praksis.
Ønskes individuel vejledning og sparring tages det af den fælles pulje. Dette skal aftales indbyrdes i gruppen og sammen med praktiklæreren.

Observation og deltagelse i andres undervisning
Observation af og deltagelse i andres undervisning kan være et rigtig godt fundament, når man skal reflektere over egen praksis. Derfor kan det være relevant at komme ud og observere undervisning hos andre lærere, i andre fag og på andre alderstrin end der, hvor du som studerende har din praktik. Du kan få hjælp af din praktiklærer til at skabe kontakt til øvrige lærere på skolen.

Studietid og gensidig sparring
En del af arbejdet som lærer er den gensidige sparring, der forekommer løbende omkring egen praksis, elever og situationer fra undervisning og frikvarterer. Vi forventer, at I som studerende planlægger tid til fælles drøftelser og sparring i studiegruppen, hvor I kan komme omkring jeres praksis og inddrage relevant teori som led i at udvikle jeres lærerfaglighed og lærerpersonlighed.

Midtvejsstatus og bedømmelse af praktikken
Praktikforløbet følger planen beskrevet i praktikoversigten på Praktikportalen. Her findes datoer og deadlines for midtvejsstatus og bedømmelse af praktikken.